top of page

Stipend

Reisestipend

Statutter for Norsk Korrosjonsteknisk Forening Bergens Reise- og Kursstipend

 

§ 1
NKF – Bergen avsetter hvert år NOK 25.000,- til stipend for fremme av faget korrosjon. Stipendet skal tilfalle en person som har utmerket seg innen fagområdet.

 

§ 2
Forutsetning for tildeling av stipendet er at vedkommende er medlem av NKF – Bergen.

 

§ 3

Stipendet utdeles på foreningens årsmøte.

 

§ 4

Det kan søkes om støtte til dekning av dokumenterte utgifter i forbindelse med deltagelse på kurs, konferanser, seminar innen faget.

 

§ 5

Stipendet utlyses minimum 1 mnd. før søknadsfristen med: skriftlig melding til medlemmene, oppslag på de steder hvor foreningen har medlemmer og

oppslag på universitet og ingeniørhøyskoler

 

§ 6

Ved søknad om støtte benyttes utarbeidet søknadsskjema.

 

§ 7

Søknad om støtte behandles av en stipendkomite. Stipendkomiteen har 3 medlemmer. Stipendkomiteen oppnevnes av styret i NKF- Bergen.Medlemmer i stipendkomiteen bør så langt som det er mulig representere ulike miljø. Stipendkomiteens sammensetning godkjennes av årsmøte. Komiteen skal begrunne sin avgjørelse skriftlig. Ved tildeling av stipend må komiteen ta hensyn til følgende: fagområde,faglig nivå og stillingstype 

slik at alle, også yngre medlemmer i foreningen har like muligheter. Faglig utbytte/kompetansehevning må også taes med i vurderingen. Stipend utdeles bare forutsatt at komiteen finner søkerne kvalifiserte.

 

§ 8

Personen som får tildelt stipend skal levere en utførlig rapport til NKF – Bergen etter gjennomført reise, kurs, seminar.

 

§ 9

Endringer i statuttene for NKF – Bergen skal godkjennes av årsmøtet.

bottom of page