top of page

Vedtekter

§ 1. FORMÅL

Formålet med Norsk Korrosjonsteknisk Forening, Bergen (NKF-B) er å skape interesse og oppmerksomhet om fagområdet korrosjon og korrosjonsbeskyttelse og bidra til kunnskapsspredning og erfaringsoverføring innen fagfeltet. Dette skal oppnåes gjennom å arrangere medlemsmøter, seminarer, kurs og lignende. Foreningen skal også søke å fremme interessen for korrosjonsfaget på videregående skoler, høyskoler og universitet, bl.a. ved å tilby elever og studenter adgang til å delta på foreningens arrangementer til spesielle rabatterte betingelser.

Foreningen skal også fremme faget korrosjon ved å utdele et reise- og kursstipend til et foreningsmedlem som har utmerket seg innen fagområdet.

 

Foreningen skal ha kontakt med og aktivt bidra i andre foreninger og komiteer som arbeider med material og korrosjonsspørsmål i Norge og internasjonalt.

 

§ 2. ORGANISERING

 

NKF-B er en del av Norsk Korrosjonsteknisk Forening (NKF). Personer og bedrifter med interesser innenfor og ønske om å fremme korrosjonsfaget kan bli medlemmer i foreningen gjennom henholdsvis personlig medlemskap og bedriftsmedlemsskap.

NKF-B har Bergen og Hordaland som sitt primære arbeidsområde.

 

NKF-B ledes av et styre som velges av årsmøtet. Personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet. Både personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer har èn stemme på årsmøtet, men stemmene til bedriftsmedlemmer vektes med en faktor på 5 fordi disse medlemmene representerer en større gruppe personer.

Styret representerer NKF-Bergen utad

§ 3. STYRET

 

NKF-Bergen skal velge et styre på minst fem medlemmer som skal fylle følgende funksjoner:

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Varamedlemmer

 

Styret organiserer selv sitt arbeid slik at foreningens formål oppfylles. Styret er ansvarlig for foreningens løpende drift når det gjelder faglige arrangementer og temakvelder, markedsføring av virksomheten, økonomi, medlemsverving og generell medlemskontakt. Styret har et spesielt ansvar for å sikre en langsiktig økonomisk forvaltning slik at foreningen kan opptre uavhengig og bidra til å ta initiativ som kan innebære en økonomisk risiko. Styret skal derfor søke å drive virksomheten slik at det oppnåes positive driftsresultat for hvert regnskapsår.

 

Styrets medlemmer velges av årsmøtet for to år av gangen, slik at leder og et styremedlem står for valg et år, mens nestleder og to styremedlemmer står for valg neste år.

 

§ 4. VALGKOMITÉ

 

Valgkomiteen består av minst to foreningsmedlemmer som er valgt av årsmøtet. Valgkomiteens medlemmer skal ikke være styremedlemmer. Styret skal foreslå medlemmer til valgkomiteen for årsmøtet.

 

Valgkomiteen skal nominere kandidater til de styreverv som står på valg for årsmøtet. Forslag til kandidater må være valgkomiteen i hende minst 14 dager før årsmøtet.

 

§ 5. ARRANGEMENTER

 

Ordinære møter, diskusjonsgrupper og seminarer blir arrangert av styret eller en komité nedsatt av styret. Alle foreningens arrangementer skal kunngjøres for medlemmene minst en uke i forkant. Årsmøtet skal kunngjøres 30 dager i forkant av møtedato.

 

§ 6. ÅRSMØTET

Saker medlemmer ønsker behandlet av årsmøtet skal være styret i hende minst 14 dager før møtet. Vedtak gjøres med enkelt flertall, mens vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

 

Årsmøtet avholdes normalt hvert år i mars, og følgende punkter skal dekkes:

Styret redegjør for foreningens aktivitet i foregående år og spørsmål av særlig viktighet vil bli diskutert
Styret vil presentere et revidert regnskap for foregående regnskapsår (følger kalenderåret)
Skriftlig valg av nytt styre
Valg av valgkomité og revisor
Behandling av innkomne forslag
Fastsettelse av kontingent

Det kan kalles inn til ekstraordinært årsmøte når styret anser det nødvendig for å behandle spesielt viktige saker. Innkallingsprosedyrene for et ekstraordinært årsmøte er tilsvarende dem som gjelder for et ordinært årsmøte.

 

§ 7. KONTINGENT

 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Personer og bedrifter som ikke har betalt kontingenten ved årets utløp etter purring, skal strykes av medlemsregisteret og miste sine rettigheter som medlem.

 

§ 8. OPPLØSNING AV FORENINGEN

 

Oppløsning av foreningen skal behandles som et vedtektsforslag. Dersom foreningen vedtas oppløst, skal eventuelle midler eller verdier disponerer etter § 1 i foreningens vedtekter slik som årsmøtet bestemmer. En slik disponering av midler skal først kunne gjennomføres tre år etter vedtak på årsmøtet i tilfelle av at det tas initiativ til oppstart av foreningen igjen i denne perioden. Eventuelle midler skal da tjene som startkapital for den nyoppstartede foreningen.

bottom of page